Archive forsetembre, 2014

JORNADA PARTICIPACIÓ AGENTS D’APLICACIÓ I ASSESSIRAMENT JURÍDIC A L’AULA uv-sfpie-fo-223159

Amb la jornada que presentem, que es celebra en distintes sessions,  busquem com objectiu essencial  experimentar amb instruments i metodologies diferents de les utilitzades fins ara per tal d’aproximar l’ estudiant a la realitat soci jurídica facilitant així una sortida professional garantida i d’acord amb els nous reptes que plantegen les professions jurídiques de s d’una vessant eminentment pràctica fent possible la interrelació entre els professionals i els estudiants mitjançant tallers pràctics.

Jornada interdisciplinar i per a distints cursos de grau, des de primer a quart i de totes les titulacions que ofereix la Facultat de Dret. Curs 2014-2015.

Cofinançada per la Facultat de Dret, amb ajudes específiques per activitats complementàries i pel SFPIE de la UVEG.

Dra. Purificación Peris García.

responsable del Projecte UV-SFPIE-FO14-223159

Sessions:

“Els mediadors en dret i altres professions jurídiques”, per María José Rubio Martínez, advocada. 3 de novembre de 2014. De 9 a 12.

“El registres de la Propietat, col·laboradors amb la recaptació dels tributs autonòmics: com funcionen les Oficines liquidadores” per Cristina Martínez Ruiz, Registradora de la Propietat.  17 de novembre de 15.30 a 17.30

“La professió de Registrador” qüestions practiques”, per Rosa Navarro, Registradora de la Propietat. 17 de novembre de 17.30 a 19.30

“L’Impost sobre Successions i Donacions en la Comunitat Valenciana: els notaris com aplicadors de les normes” Per Javier Máximo Juárez, Notari. 21 de novembre de 9 a 12.

“La globalització en els actes i negocis jurídics: la traducció jurada com oficialitat dels documents jurídics en altres llengües i com professió complementaria a les professions jurídiques. Taller anglès jurídic” per Javier Soria Bonet, Filòleg i traductor Jurat d’anglès. 24 de novembre de 2014. De 16 a 18.

“Taller pràctic sobre professions jurídiques” per María José Rubio Martínez, advocada 24 de novembre de 2014. De 18 a 20. Amb la jornada que presentem

Comentaris